Zákonné prohlášení

Společnost Shire vám s potěšením představuje tuto webovou stránku a nabízí její obsah k obecně informačním účelům. Pozorně si prosím prostudujte tyto smluvní podmínky související s používáním naší webové stránky. Společnost Shire vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace jsou v okamžiku vložení na webovou stránku přesné. Upozorňujeme vás však, že společnost Shire nemůže zaručit, že tyto informace jsou přesné, a nenese odpovědnost za újmu ani poškození v důsledku jednání na základě těchto informací. Společnost Shire si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli změnit. Používáním této webové stránky souhlasíte s těmito smluvními podmínkami bez omezení a bez výhrad.

Používání materiálů a práva na duševní vlastnictví
Autorská práva k této webové stránce náležejí společnosti Shire. Všechna další práva na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Společnost Shire vás opravňuje kopírovat materiály zveřejněné na těchto webových stránkách výhradně pro nekomerční účely, avšak za předpokladu, že veškerým kopiím materiálů, které pořídíte, zůstanou zachována autorská práva a jiná označení vlastnických práv.

Odkazy na webové stránky třetích stran
Na webových stránkách se občas může objevit hypertextový odkaz na webové stránky třetích stran. Společnost Shire není odpovědná a odmítá veškerou odpovědnost za veškeré informace nebo názory, které jsou vyjádřeny na takové webové stránce. Jelikož společnost Shire nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek a jelikož jejich obsah podléhá změně bez předchozího oznámení společnosti Shire, je odpovědností uživatele webových stránek si zkontrolovat, že veškeré získané informace jsou správné a že stažený software neobsahuje žádné viry ani jiné prvky ničivé povahy. Společnost Shire odmítá veškerou odpovědnost v souvislosti s újmou, poškozením, náklady nebo odpovědností, které vznikly z takového staženého materiálu.

Podání informací nepředstavuje náhradu za konzultaci se zdravotnickým odborníkem.
Informace uvedené na webových stránkách sepsala a poskytla společnost Shire. Informace přezkoumali a upravili odborníci s lékařskou kvalifikací, které zaměstnává společnost Shire. Pro další informace týkající se procesu úpravy informací uvedených na webové stránce se prosím obraťte na email webmaster@gaucherdisease.info. Tyto informace se nesmějí považovat za vyčerpávající a nelze je používat místo návštěvy, telefonátu, konzultace nebo rady lékaře nebo jiného zdravotnického odborníka. Společnost Shire nedoporučuje, abyste sami léčili své zdravotní problémy. V případě dotazů týkající se zdravotní péče se prosím neprodleně obraťte na svého lékaře nebo jiného zdravotnického odborníka. Nezanedbávejte radu lékaře ani vyhledání lékařské péče na základě toho, že jste si tu něco přečetli.

Informace nemusejí být vždy správné, vyčerpávající ani aktuální.
Informace na této webové stránce nejsou vyčerpávající. Společnost Shire vynaložila přiměřené úsilí, aby poskytla správné a aktuální informace, kdykoli je to možné, ale nezaručuje ani neprohlašuje, že jsou správné nebo vyčerpávající. Tyto informace se uvádějí „tak, jak jsou“ bez žádné záruky, ať už výslovné nebo nepřímé, mimo jiné včetně mlčky předpokládané záruky na fyzickou zdatnost za určitým účelem.

Společnost Shire neodpovídá za poškození počítače v důsledku používání webových stránek. Společnost Shire neprohlašuje ani nezaručuje, že přístup na tyto webové stránky bude včas k dispozici, že bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Shire nezaručuje, že tyto stránky, případně server, který umožňuje jejich provoz, neobsahují žádné viry ani jiné škodlivé prvky. V žádném případě společnost Shire, její přidružené společnosti a pobočky a jejich příslušní úředníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci, zprostředkovatelé, poskytovatelé informací a poskytovatelé licencí a jejich příslušní dědicové a nabyvatelé nebudou odpovědni za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, exemplární, zvláštní, odvetné nebo jiné újmy, a to i v případě informovanosti o možnosti takové újmy. Výše uvedená výjimka nemusí platit v právních řádech v případech, kdy takový právní řád neumožňuje výjimku pro mlčky předpokládanou záruku.

Údaje
Veškeré osobní identifikační údaje v elektronické komunikaci s touto webovou stránkou se řídí zásadami osobních údajů společnosti Shire. Společnost Shire smí volně používat nebo kopírovat veškeré další údaje v jakýchkoli takových sděleních, a to včetně myšlenek, vynálezů, konceptů, technologií nebo know-how, které jsou na těchto stránkách zveřejněné, a to z jakýchkoli důvodů, včetně předání třetím stranám a/nebo vývoje, výroby a/nebo propagace výrobků nebo služeb.

Zásady propagace
Informace uvedené na webových stránkách zaštiťuje společnost Shire. Webové stránky nepřijímají ani neuvádějí žádné reklamy. Tyto stránky nepoužívají „reklamní bannery“ jako zdroje příjmu.

Informace jsou určeny pro zájemce z různých zemí mimo USA.
Veškeré materiály a informace, které se na webových stránkách objeví, jsou určeny pro zájemce z různých zemí mimo USA. U místních webových stránek jsou cílovým publikem výhradně obyvatelé této země.

Tyto smluvní podmínky byly naposledy aktualizovány: 25. března 2013.